Меню
Профил

Общи условия

Общи условия 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Три Молекули ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК,

и

клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.pochorapi.com”, наричан по-долу „ПО ЧОРАПИ”.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Три молекули ЕООД;
 2. Седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Банишора, бул. Сливница 2;
 3. Имейл: info@pochorapi.com
 4. Tел: 0879992984
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 203930637 и BG203930637

  

III. ПО ЧОРАПИ

Чл. 3. ПО ЧОРАПИ e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.pochorapi.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ПО ЧОРАПИ стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ПО ЧОРАПИ и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ПО ЧОРАПИ достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ПО ЧОРАПИ;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ПО ЧОРАПИ, съгласно поддържаните от ПО ЧОРАПИ начини за разплащане.
 5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ПО ЧОРАПИ в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.

(1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ПО ЧОРАПИ чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.pochorapi.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ПО ЧОРАПИ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ПО ЧОРАПИ в Интернет.
 (4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
 (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПО ЧОРАПИ

Чл. 6.
 
 (1) За да използва ПО ЧОРАПИ за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
 (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
 (3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да , приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 (4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
 (5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си , в случай на промяна.

(6) При съгласяване с настоящите Общи условия потребителят се съгласява да получава съобщения във връзка със своята заявка и бъдещи новини и промоции от ПО ЧОРАПИ. Потребителят може допълнително да се отпише по всяко време от листата с потребители.

Чл. 7.

(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес “ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8.

(1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ПО ЧОРАПИ.
 (2) Договорът се сключва на български език.
 (3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия.
 (4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
 (5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

6) След всяка регистрирана поръчка на стоки, представител на ДОСТАВЧИКА  се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез предоставеният телефон за потвърждаване наличности и подготовка за изпращане на стоката.
 (7) Този договор се счита за сключен от момента на потвърждаване по телефона от страна на ДОСТАВЧИКА към ПОЛЗВАТЕЛЯ.
 (8) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства или по телефон.
 (9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 (10) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура, ако имат вече своя регистрация в ПО ЧОРАПИ:

(1) Извършване на регистрация в ПО ЧОРАПИ и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ПО ЧОРАПИ;
 (2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ПО ЧОРАПИ чрез идентифициране с име и парола;
 (3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ПО ЧОРАПИ и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 (4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 (5) Избор на способ и момент за плащане на цената;
 (6) Потвърждение на поръчката;
 

Чл. 10. В случай, когато Ползвателя няма регистрация в ПО ЧОРАПИ, той се съгласява с настоящите Общи условия и сключва договор за покупко-продажба след поставяне на отметка при потвърждаване на поръчката.

VI. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

Чл.11.

(1) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ПО ЧОРАПИ;
 (2) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите.
 (3) Начинът на плащане и доставка се определя в Информацията, предоставена на Ползвателя в специално предназначени страници на сайта на Доставчика;
 (4) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки плюс разходите за доставка, ако има такива.

Чл. 12.

(1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
 (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

VII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Чл. 13.

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 30 дни, считано от датата на получаване на стоката.
 (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага, ако стоката е с повредена опаковка или нарушен търговски вид.
 (3) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Потребителят трябва да върне стоката на доставчика до 7 дни след заявяване на правото си за връщане.
 (4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 14.

(1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
 (2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
 (3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 15.

(1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът  гарантира на своите Ползватели конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Доставчикът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Ползвателят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

(3) Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Ползвателя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 (4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на email адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

IX. Рекламации

Чл. 16.

 

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 (3) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (5) След изтичането на срока по ал. 4 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

(6) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(7) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

(8) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (9) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (10) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (11) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 (12) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (13) Срокът по ал. 12 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (14) Упражняването на правото на потребителя по ал. 12 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 12.

X. Уведомяване на Ползватели.

Чл. 17. 

(1) Със сключването на Договор за Покупко-Продажба на стоки от По чорапи, Ползвателите се съгласяват да получават съобщения по email, свързани с направената поръчка и бъдещи търговски съобщения за предлаганите от По чорапи продукти.

(2) Ползвателите могат по всяко време да се отпишат от списъка на По чорапи.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18.

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ПО ЧОРАПИ, които имат регистрация.
 (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
 (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 20. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 21. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани в рамките на добрия и помирителен дух. Ако не се постигне съгласие между страните, спора се разглежда от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите (КЗП) или Европейска платформа за онлайн решаване на спорове.  

Чл. 22. Всички промоции обявени в сайтът www.pochorapi.com са валидни онлайн при пазаруване в сайтът и не са валидни за физическите магазини По чорапи.

Чл. 23. Подаръчните кутии в сайта www.pochorapi.com се продават само с модели чорапи. Собственикът на сайта има право да откаже поръчки, в които подаръчните кутии са повече от чорапите.

Чл. 24. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 10.11.2021 г.

ОТЗИВИ ВЪВ FACEBOOK

 

 

ОТЗИВИ В GOOGLE

 

 

Истории за чорапи

Най-добрите чорапи за потни крака

01 Фев 2024
    Няма нищо по-притеснително от това да ти се наложи да събуеш обувките си, докато си сред хора и да се чудиш дали няма да се ра...

Как да поддържате чорапите си здрави за по-дълго време

26 Авг 2023
    Това е един от въпросите, които най-често получаваме. Да приемем, че имате чекмедже, пълно с чорапи и старателно редувате кой...

Как да носите видими чорапи за мъже?

11 Май 2023
  Чорапите излизат от скривалището и вече се носят по-видимо. На парадите, както и на улицата, дългите чорапи се носят със стил. Но може б...

Ревюта (393)

Нови модели

Кои сме най-много :)

Фирмен магазин в София

* гр. София, Център, ул. Московска 27,
на ъгъла с ул. Раковска, като магазинът е от към ул. Раковска, срещу Виенската сладкарница